SKS Årsmöte 2021

Arrangör Sveriges Kärntekniska Sällskap
Tid 2021-03-23 16:3018:00
Plats Microsoft Teams, möteslänk skickas med anmälningskvitto, Online
SKS Årsmöte, digitalt
 

Välkommen till SKS Årsmöte 2021

Nu är det åter dags att boka datum i kalender för årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap! SKS årsmöte 2021 kommer att genomföras på distans.

Ärenden till valberedningen hanteras av valberedningens sammankallande Carl Berglöf (Carl.Berglof@energiforetagen.se). Eventuella motioner skickas till SKS styrelse (info@karnteknik.se) senast den 13 mars. Underlag till Årsmötet kommer att skickas ut till samtliga anmälda senast 19 mars.

Tid: Tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.30-18.00

Plats: Videolänk (Microsoft Teams). Möteslänk skickas ut med anmälningskvitto.

Agenda

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens berättelse
6. Föredragning av bokslut samt revisionsberättelse
7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhet och budget för 2021 samt fastställande av årsavgift
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av suppleanter för en tid av ett år
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas