Information till användare: Förändringar i Villkoren - Maj 2018 - är markerade med fetstil i nedanstående text.

Maj 2018
Uppdaterad Februari 2021 - Dataskyddsinspektionen ändras till Integritetsskyddsmyndigheten.

Villkor för användande av Simple Signup som Arrangör

1. Introduktion

Simple Signup AB ("Simple Signup") erbjuder under domännamnet www.simplesignup.se ("Sajten") en elektronisk tjänst (”Tjänsten”) för förmedling av anmälningar, bokningar, biljetter och liknande ("Anmälningar") till olika sorters evenemang (”Evenemang”). Simple Signup förmedlar genom tjänsten information, och tekniska kopplingar till betaltjänstleverantörer, mellan köpare/deltagare ("Deltagare") och arrangör (”Arrangör”). Simple Signup lagrar information om evenemanget och personinformation om deltagare åt Arrangören. Simple Signup tillhandahåller endast den tekniska förmedlingen av anmälningar och tar inget ansvar för arrangörers åtaganden, evenemangs genomförande, eller kvalitén på genomförda evenemang. Dessa Villkor för användande av Simple Signup som Arrangör (Villkor) anger villkoren för arrangörers användande av Tjänsten som finns tillgänglig under domännamnet www.simplesignup.se ("Sajten"). Om Du inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor har Du inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten. Om Simple Signup översätter dessa Villkor, eller delar av dessa Villkor eller bilagor, till annat språk ska Svenska alltid ha företräde vid tolkning av Villkoren.

2. Arrangörsregistrering

Arrangörer registrerar sig för användandet av Tjänsten genom att fylla i registreringsformulär på Sajten. Arrangören skall ange korrekta person/företags- och kontaktuppgifter samt skall hålla informationen uppdaterad. Delar av informationen som Arrangören anger visas för deltagare då dessa gör en Anmälan. Registrering med falska identitetsuppgifter kommer att polisanmälas. Genom registreringen accepteras Villkoren och arrangören åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Tjänsten får inte användas av personer under 18 år eller av personer som tidigare utestängts från Tjänsten.
Vid registrering väljs ett användarnamn och ett lösenord. Arrangören är ansvarig för alla vidtagna handlingar under sitt användarnamn och lösenord. Arrangören skall på bästa sätt tillse att lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. 
För arrangörer som tar betalt för evenemang via Tjänsten och externa betaltjänstleverantörer kan Simple Signup komma att ta kreditupplysning, samt begära att arrangören verifierar sin identitet. Verifiering kan ske exempelvis men inte uteslutande via kopior på identitetshandlingar, eLegetimation, via banker, samt via sociala nätverk. 

3. Tillåtna evenemang

Evenemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Sajten. Skulle sådant evenemang ändå publiceras har Simple Signup har rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, att ta bort evenemanget eller delar därav från Sajten. Skulle Simple Signup komma att ta bort evenemang pga. brott mot ovanstående är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Arrangören ansvarar för all administration och kostnader förknippade med dessa återbetalningar. I dessa fall ansvarar också arrangören för kostnader hos Simple Signup som uppkommer på grund av publiceringen av det otillåtna evenemanget. Simple Signup har rätt att omedelbart stänga av arrangörer som publicerar otillåtna evenemang. Skulle Simple Signup lida skada pga av publicering av otillåtet evenemang har Simple Signup rätt att söka ersättning för detta från arrangören. 

4. Arrangörens Skyldigheter

4.1 Evenemang

Arrangörer som tar emot Anmälningar till evenemang via Sajten, måste beskriva evenemanget korrekt och sakligt, ange korrekta priser, och alltid hålla informationen uppdaterad. Arrangören tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:

Arrangören måste själv ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala dessa.

Arrangören är skyldig att informera köpare om alla ändringar som gäller evenemanget. Tex datum och tidsförändringar eller ändringar i evenemangets innehåll.

Har arrangören vid Sajten sålt Anmälningar är arrangören skyldig att genomföra evenemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger.

Då arrangören tvingas ställa in ett evenemang ska arrangören omedelbart informera köparna, ta bort evenemanget från Sajten, och så snart som möjligt återbetala köparna.

4.2 Deltagares personuppgifter

Simple Signup sparar och tillhandahåller åt Arrangören de uppgifter om Deltagare som Arrangören specificerat på Sajten. Arrangören äger och ansvarar för alla personuppgifter som deltagare lämnar i sin registrering. Arrangören åtar sig att hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning, huvudsak den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”), samt; som detta avtal föreskriver; som Deltagare godkänner vid anmälan (se punkt 8.2), och; i enlighet med eventuellt separat tecknade bilagor till dessa Vilkor. Arrangören förbinder sig att inte sälja personuppgifter som samlats in via Simple Signup.

Det är förbjudet att samla in känsliga personuppgifter via Simple Signup. Arrangören åtar sig att inte göra detta. 

Arrangörer som bedömmer att de behöver ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Simple Signup ska ingå ett sådant separat. 

5. Priser

Av arrangörer som tar betalt för platser/biljetter tar Simple Signup ut en administrationsavgift för varje plats/biljett som hanteras. (Avgiften debiteras per plats, dvs om 1 bokning innehåller 2 platser/biljetter/el motsvarande kommer 2 avgifter att debiteras.) Gällande avgift finns angiven på sajten.

Tjänsten är för närvarande gratis för evenemang där arrangören inte tar betalt av deltagarna. För arrangörer som använder gratistjänsten frekvent och i kommersiellt syfte kan Simple Signup införa begränsningar i användandet. Simple Signup kommer dock alltid att förvarna arrangören om detta. Om en arrangör använder gratistjänsten som ett "Faktureringssystem", dvs tar emot anmälningar och sedan hanterar betalning via tex egen fakturering eller kontanter utanför Simple Signup, har Simple Signup rätt att kräva arrangören på en avgift motsvarande den bokningsavgift som Simple Signup skulle ha tagit ut om Simple Signup hanterat betalningarna.

Simple Signup säljer även tekniska tjänster relaterade till evenemangsadministration. Priser för alla tjänster finns angivna på sajten.  

För eventuellt manuellt arbete förknippat med hantering av personinformation har Simple Signup rätt att ta ut en avgift, se punkt 7.2.  

6. Försäljning och att ta emot betalningar

För arrangörer som väljer att ta betalt av Köpare tillhandahåller Simple Signup tekniska kopplingar till externa betaltjänstleverantörer. Exempel på externa betaltjänstleverantörer är Payson www.payson.se, Paypal www.paypal.se och PayEx www.payex.se men Simple Signup kan komma att erbjuda teknisk koppling även till andra betaltjänstleverantörer. Externa betaltjänstleverantörer skall betraktas som 3je part. Simple Signup tar inget ansvar för de tjänster som levereras av externa betaltjänstleverantörer. Arrangören är själv ansvarig för att kontrollera den betaltjänstleverantör arrangören väljer att använda. 
Försäljningsintäkter från anmälningar genomförda via koppling till Payson eller Paypal kommer att gå direkt in på den e-postadress (“konto”) hos betaltjänstleverantören som arrangören angivit. Om inget annat anges av arrangören kommer samma e-postadress som används som användarnamn hos Simple Signup att användas som arrangörens konto hos betaltjänstleverantören. 
Simple Signup har rätt att dra av sina avgifter från försäljningsbeloppet innan det förs över till arrangören. För detta ändamål används bland annat så kallade "kedjade betalningar", där Simple Signup instruerar betaltjänstleverantören att dela inkommande betalningar mellan Simple Signup och arrangören. Detta kan medföra att både Arrangören och Deltagaren tekniskt ses som betalningsavsändare. I de fall detta inträffar, och bokföringslagen kräver, har Simple Signup rätt att lagra den personinformation Deltagaren lämnar till betalhanteraren för eget bokföringsbruk.


Simple Signup kan inte hållas ansvarigt för några penningflöden. Simple Signup kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella tekniska fel som drabbar penningflöden, oavsett om dessa fel uppkommer hos Simple Signup eller hos en extern betaltjänstleverantör. Arrangören är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen av penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att själv genomföra testbetalningar. 

7. Villkor för användandet av Simple Signup som Arrangör

7.1 Allmänt

Sajten kan störas av många faktorer utanför Simple Signups kontroll. Sajten och tjänsterna tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver sig Simple Signup från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.

Simple Signup är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utom Simple Signups kontroll, som rimligen inte kunnat förutses, och vars konsekvenser rimligen inte kunnat undvikas.

Simple Signup ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av Sajten.

En Arrangör ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Simple Signup, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot Deltagare.

Simple Signup har alltid rätt att företräda Deltagare gentemot Arrangören.

Simple Signup kan inte hållas till svars för åtagande som inte kunnat fullföljas pga felaktig eller bristfällig information från arrangören. 

Simple Signup har rätt att använda alla evenemang som publiceras på sajten i sin egen marknadsföring och rätt att använda alla registrerade arrangörer som referenskunder. Simple Signup kommer dock inte att göra privata evenemang synliga för allmänheten utan arrangörens tillstånd.

Skulle Arrangören av någon anledning ha något krav gentemot en Deltagare som deltar på evenemang, utöver den avgift som betalats via Simple Signup, accepterar Arrangören att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Simple Signup.

Detta avtal gäller alltid före avtal som arrangören eventuellt upprättar med Deltagare, oavsett om avtal mellan arrangör och Deltagre ingåtts innan arrangören ingått detta avtal med Simple Signup.

Simple Signup har rätt att överlåta detta avtal i sin helhet till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Simple Signup att meddela vem som har tagit över användaravtalet genom meddelande på Sajten. Om Simple Signup överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. 

Kommunikation från Simple Signup till Arrangör ska anses utförd om den skickas via e-post. 

7.2 Hantering av deltagares personuppgifter på Simple Signup

Utöver vad som anges i punkt 4.2, punkt 8.2, samt i eventuellt separat tecknade bilagor, gäller följande för Personinformation som samlas in och sparas hos simple Signup:

Arrangörer kan via Sajten söka efter, ändra och exportera personinformation om Deltagare. Arrangörer kan  radera personinformation om Deltagare om detta inte strider mot gällande lagstiftning.

Arrangören ska själv rensa och radera Personinformation. Simple Signup har rätt men inte skyldighet att radera uppgifter om Evenemang och Personinformation om Deltagare 2 år efter det datum då Evenemanget skapades om Evenemanget är gratis för deltagarna och 4 år efter det datum då Evenemanget skapades om Arrangören tagit betalt av Deltagarna. Simple Signup har alltid rätt att behålla information om det finns lagligt stöd för detta.

Simple Signup är aldrig skyldig att svara på förfrågningar från Deltagare. Om en deltagare kontaktar Simple Signup för att rätta en enklare personuppgift, tex stavfel i e-post eller felaktig siffra i telefonnummer, har Simple Signup rätt men inte skyldighet att genomföra ändringen. Likaså har Simple Signup rätt men inte skyldighet att skicka ut förlorade bokningsbekräftelser till Deltagare via e-post. Simple Signup har ingen skyldighet att underrätta Arrangören om denna typ av enklare ändringar eller kommunikation med Deltagare.

Om en Deltagare kontaktar Simple Signup med frågor om Persondata vilka Simple Signup inte kan vara behjälplig med enligt ovanstående ska Simple Signup hänvisa Deltagaren till Arrangören. 

Om Simple Signup stänger av en Arrangör pga brott mot dessa Allmänna villkor har Simple Signup rätt kommunicera med Deltagare och radera personinformation som tillhör Arrangören. Simple Signup är aldrig ersättningsskyldigt för data som raderats av Simple Signup.

Simple Signup har rätt till skälig ersättning för allt manuellt arbete rörande personuppgiftsbehandling som Simple Signup utför åt Arrangören. Detta oavsett om arbetet utförs på grund av skyldigheter i detta avtal eller på grund av lagstadgade skyldigheter vid personuppgiftsbehandling. Arrangören ska alltid informeras om kostnaden för det begärda arbeten innan arbetet påbörjas. 


8. Simple Signup hantering av personuppgifter

8.1 Arrangörers personuppgifter

Genom att registrera sig på Sajten accepterar Arrangörer att Simple Signup lagrar alla angivna uppgifter (personuppgifter likväl som andra uppgifter), i enlighet med Svensk lag.  

Jag godkänner att Simple Signup AB, orgnr 556757-5286, lagrar de uppgifter om mig och/eller min uppdragsgivare som jag lämnar till Simple Signup när jag registrerar mig som arrangör. Detta godkännande gäller även uppgifter som jag själv kompletterar min arrangörsregistrering med i framtiden samt uppgifter som samlas in i sk Cookies. Uppgifterna lagras på grundval av samtycke och sparas så länge du är registrerad som arrangör.  

Uppgifter som lämnas vid registreringen används för att ge arrangören tillgång till och information om Simple Signups tjänst. Uppgifterna delas med tredje part då detta krävs för tillhandahållandet av Simple Signups tjänster. (Exempel på tredje part: e-postleverantörer, SMS-leverantörer, betaltjänstleverantörer, mjukvaruleverantörer (tex cookie-spårning), och mjukvarutvecklare). Uppgifterna kan komma att göras tillgängliga för organisationer utanför EU/EES om det finns laglig grund för detta i gällande dataskyddslagstiftning, tex EU-domstolens modellklausuler eller adekvat skyddsnivå.

Om personuppgifter finns i en Arrangörsregistrering har Arrangören rätt att få veta vilka data som finns sparade, ändra och rätta data, samt få data borttagen om detta inte strider mot gällande lagstiftning. (Exempelvis kan bokföringslagen hindra radering av uppgifter om köpare vid ingångna köp.) Lagrade uppgifter om Arrangörer är tillgängliga för Arrangören via inloggning på Sajten. Arrangörer kan även kontakta Simple Signup via info@simplesignup.se för att få veta vilka data som finns sparade, ändra data eller ta bort data. Om du anser att Simple Signup har hanterat personuppgifter i en Arrangörsregistrering felaktigt kan du vända sig till svenska Integritetsskyddsmyndigheten.

8.2 Deltagares personuppgifter

Deltagare måste godkänna nedanstående villkor för behandling av personuppgifter, vilka Arrangören åtagit sig att följa, vid Anmälan till Evenemang:

                                                                                                                                                                                     

Jag godkänner att den data jag lämnar i min bokning sparas. Datan ägs av arrangören <HÄR VISAS ARRANGÖRENS NAMN>, <HÄR VISAS ARRANGÖREN ORGNUMMER> och lagras av Simple Signup AB på uppdrag av arrangören.  Detaljer om datahanteringen>> (länk med följande text) 

Datan ägs av arrangören och lagras av Simple Signup AB på uppdrag av arrangören. Datan sparas med medgivande som rättslig grund. Arrangören ansvarar för datan. Arrangören har åtagit sig att bara använda datan för det evenemang du bokar till och relaterade händelser. Simple Signup tar inget ansvar arrangörens hantering av data.

Simple Signup använder, på uppdrag av arrangören, e-post och eventuellt telefonnummer för att färdigställa din bokning. Denna data delas med tredje part (tex för att skicka bekräftelsemail och SMS-bekräftelser eller tillhandahålla betalalternativ om du ska betala för din bokning, eller lagra historik om att du acceptera cookies). Utöver detta använder inte Simple Signup din persondata. Data lagras inom EU/EES. Datan kan bearbetas utan för EU/EES om det finns laglig grund för detta i gällande dataskyddslagstiftning, tex genom EU-domstolens modellklausuler eller adekvat skyddsnivå.

Om du vill veta vilken persondata som finns sparad eller ändra sparad persondata har du rätt till det. Du har även rätt att radera persondata om det inte strider mot gällande lagstiftning. (Exempelvis kan bokföringslagen hindra radering av uppgifter om köpare vid ingångna köp.) Vid frågor om din data kontakta arrangören via de kontaktuppgifter som finns på ditt bokningskvitto. Om du anser att arrangören eller Simple Signup har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.  

                                                                                                                                                                                     

Simple Signup har rätt att fråga deltagare om dessa vill ha information om Simple Signup eller evenemang på Sajten.

Simple Signup hanterar inte kortuppgifter. Alla hantering av betal- och kortuppgifter ombesörjs av externa betaltjänstleverantörer.

Tillägg angående Svenska Seglarförbundet: From 1 mars 2014 är det möjligt att ange Svenska Seglarförbundet som referens vid registrering på sajten. Om Arrangör anger Svenska Segalrförbundet som referens vid registering har Simple Signup rätt att dela information om arrangörens event och deltagare med Svenska Seglarförbundet. 

9. Avtalstid och upphörande av registrering som Arrangör

Dessa Villkor träder i kraft när Arrangören har registrerat sig på Sajten och gäller tills vidare. Arrangören har rätt att avsluta sin registrering skriftligen eller via e-post. Avtalet kan inte sägas upp av arrangören under tiden ett evenemang är aktivt för köp på Sajten.

Simple Signup har när som helst rätt att, efter eget gottfinnande, tills vidare stänga av en arrangör som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. I händelse av avstängning kommer alla aktiva evenemang att spärras. En arrangörs som avstängts får inte åter-registrera sig eller använda annan Arrangörs konto utan att särskilt skriftligt tillstånd erhållits från Simple Signup. Simple Signup har rätt att, efter eget gottfinnande, upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten och därmed säga upp alla avtal med Arrangörer. 

10. Rätt till Ändringar i avtalet

Simple Signup har rätt att ändra dessa Villkor, antingen genom att meddela Arrangörer eller genom införande av de ändrade Villkoren på Sajten. Vidare har Simple Signup rätt att ändra avgiftsstruktur samt de avgifter som tas ut av Köpare, efter att ha lämnat meddelande om detta på Sajten. Ändrade Villkor och Avgifter kommer att tillämpas på nya evenemang från dagen för införandet på Sajten.