Årsstämma Coompanion 2020 anmälan av deltagare och ombud

Arrangör Coompanion Gävleborg
Tid 2020-04-23 17:3018:30
Årsstämma Coompanion 2020 anmälan av ombud
 

Klockan 17-30-18.30 den 23 april 2020 hälsar Coompanion Gävleborgs styrelse och personal varmt välkommen till årsstämma. I år genomför vi stämman digitalt. 


Efter stämman konstituerar den nya styrelsen sig (18.30-19.00).

I år äger den rum på vårt digitala mötesrum i verktyget Zoom. Länk skickas i god tid före stämmans öppnande till den e-postadress som angivits i anmälan. Var noga så det blir rätt adress! 

Viktiga ärenden:
Stadgeändring inklusive ett förslag om att införa årsavgift för medlemmar. 

Program 

17.30 Ordinarie Årsstämma

ÄRENDEN

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman.
4. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.
5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
6.Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Föredrag av årsmöteshandlingar
7. Årsredovisningen
8. Revisionsberättelsen
9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
12.Beslut om årsavgift för det kommande verksamhetsåret NYTT!
13. Beslut om serviceavgift för det kommande verksamhetsåret
14. Beslut om arvode till förtroendevalda

Val av styrelse
15. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
16. Val av ordförande
17. Val av övriga ledamöter
18. Eventuella val av suppleanter

Val av revisorer
19. Val av revisor/-er /revisionsbolag
20. eventuellt val av suppleant/-er
21. Val av valberedning jämte sammankallande
22. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
23. Övriga ärenden
24. Stämman avslutas

Kl 18.30 nyvalda styrelsen konstituerar sig.


Frågor kring stämman besvaras av Susanne Vinderå, verksamhetsledare. 
Maila: 

susanne.vindera@coompanion.se eller 

SMS:a/ring: 0705911993