Årsmöte SKS 24 mars 2020

Arrangör Sveriges Kärntekniska Sällskap
Tid 2020-03-24 16:3018:00
Plats Vattenfalls kontor, Evenemangsgatan 13, Solna
Årsmöte SKS 2020, deltar Skype- eller telefonlänk
 

Pga rådande läget kommer vi inte att kunna träffas personligen på Vattenfalls kontor i Solna!

Årsmötet kommer att hållas men det är endast möjligt att delta på distans genom Skype eller telefon.


SKS Årsmöte 2020
Tid: Tisdag den 24 mars 2020 kl. 16.30-18.00
Plats: Endast via Skype eller telefon
Anmälan: I följande länk https://simplesignup.se/event/163214-aarsmoete-sks-2020. Senast 20 mars 2020.

Möjlighet finns att delta via Skype- eller telefonlänk
Anslutning via Skype business
Eller pröva med Skype web app
Vänligen tänk på att stänga av egen videosändning och sätt mikrofon i tyst läge när ni inte talar.

Anslutning via telefon:
Telefonnr: +46 10 47 30101. Konferenskod: 95005 51203 #


Ärenden till valberedningen hanteras av valberedningens sammankallande Carl Berglöf (Carl.berglof@energiforetagen.se).
Eventuella motioner skickas till SKS styrelse senast den 16 mars.

Program för SKS årsmöte
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens berättelse
6. Föredragning av bokslut samt revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhet och budget för 2020 samt fastställande av årsavgift
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
a. Uppta Bengt Pershagen som hedersmedlem
b. Motion ”Utnämning och stöttande av kärnkraftsambassadörer”
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av suppleanter för en tid av ett år
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Välkommen!
Med Vänliga Hälsningar
SKS Styrelse