Årsmöte SKS 2020

Arrangör Sveriges Kärntekniska Sällskap
Tid 2020-03-24 16:3018:00
Plats Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Årsmöte SKS 2020
 

Nu är det åter dags för årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap! I år kommer vi att kombinera årsmötet med konferensen Tendens som också anordnas av SKS. Temat för Tendens 2020 är Kärnkraftens konkurrenskraft. Det blir spännande föredrag inom områdena politik, ekonomi, kompetensförsörjning, standardisering och harmonisering och forskning. Tendens är gratis för alla SKS medlemmar.


Ta tillfället i akt om kombinera Tendens med SKS Årsmöte!

Efter årsmötet finns möjlighet att avnjuta en middag tillsammans.

Årsmöte
Tid: Tisdag den 24 mars 2020 kl. 16.30-18.00
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Anmälan: I följande länk https://simplesignup.se/event/163214-aarsmoete-sks-2020. Senast 13 mars 2020.

Ärenden till valberedningen hanteras av valberedningens sammankallande Carl Berglöf (Carl.berglof@energiforetagen.se).
Eventuella motioner skickas till SKS styrelse senast den 13 mars.

Preliminärt program för SKS årsmöte
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens berättelse
6. Föredragning av föreningens bokslut samt revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhet och budget för 2020 samt fastställande av årsavgift
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
13. Val av suppleanter för en tid av ett år
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Välkommen!
Med Vänliga Hälsningar
SKS Styrelse