LärOlika - Årsmöte 2020

Arrangör LärOlika
Tid 2020-03-05 17:3020:00
Plats Ekskäret klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
Standardbiljett
 

Välkommen att delta i årsmötet 2020 för föreningen LärOlika! Mötet äger rum torsdagen 5 mars kl 17.30-20 i centrala Stockholm:
Ekskäret klustret, Birger Jarlsgatan 58 (närmsta tunnelbanestation är Rådmansgatan).

Du anmäler dig här!

Alla är välkomna till mötet! Rösträtt har de som varit medlemmar i minst tre månader, med betald medlemsavgift för 2020. Medlem 2020 blir du genom att betala valfri summa till bg 5098-9300 eller swisha till 123 683 63 99.

MOTIONERA ELLER NOMINERA GÄRNA!
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till info@larolika.se senast den 5 februari. Nomineringar till styrelsen skall lämnas in senast den 5 februari till valberedningen: jenny.furstenbach@gmail.com

Frågor? Maila gärna info@larolika.se

Om du inte har möjlighet att vara i Stockholm denna dag men vill delta på telefon, hör av dig så fixar vi det!


AGENDA FÖR ÅRSMÖTET

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av
   a) mötesordförande
   b) mötessekreterare
   c) minst 1 protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
6. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
9. Val av:  
   a. En ordförande på ett till två år 
   b. Tre till sex ledamöter på ett till två år
   d. En revisor för en tid av ett år
   e. Valberedning, minst en person varav en sammankallande för en tid av ett år
10. Bestämmande av medlemsavgift för innevarande år
11. Styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Övriga frågor