Frukostseminarium - EQ & Ledarskap 10 december

Arrangör Kandidata
Tid 2019-12-10 08:0009:30
Plats Målargatan 7, 4tr 111 22, Stockholm, Stockholm
Frukostseminarium, 10 december
 

Det är mer aktuellt än någonsin att ledare och organisationer känner till och arbetar med individers och gruppers emotionella intelligens.

Det är sällan produkten eller tjänsten i sig som är avgörande för att nå framgång. Vi vet att den största konkurrensutsättande faktorn är de mänskliga förmågorna som finns samlade i ett företag och att emotionellt intelligent ledarskap är många gånger nyckeln till framgång i affärsvärlden. Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

Emotionell intelligens handlar om förmågan att relatera till dig själv, andra och din omgivning samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. 

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över, framförallt i stora organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång. Erfarenheter visar tydligt hur organisationer uppnått stora effekter genom att använda testverktyget EQ-i i sin verksamhet. Från det amerikanska flygvapnet som lyckades spara miljontals dollar genom att vässa sin rekryteringsprocess för fallskärmsjägare, till säljintensiva organisationer som Google, American Express och L’Oreal, som ökat sin försäljning signifikant genom att anställa rätt personer och utveckla sin befintliga personal med hjälp av EQ-i.

Ett specifikt område som av förklarliga skäl väcker stort intresse är hur läran om emotionell intelligens kan appliceras på chefer och ledare.

Även här visar studier att framgångsrika ledare får ett högre resultat på EQ-testet jämfört med mindre framgångsrika ledare. I en studie från MHS Inc. som omfattade 220 ledare kunde man dessutom isolera fyra ledarskapsfaktorer som var särskilt utmärkande; deras förmåga att vara autentiska, coacha sina anställda, förmedla en känsla av mening och syfte, samt att bidra till innovation. Dessa fyra områden var i sin tur direkt kopplade till ledarnas uppmätta resultat på specifika EQ-förmågor, som till exempel självförverkligande, realism, sociala relationer och självkänsla.

 

Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.

Seminariet syftar till att inspirera och informera ledare om emotionellt intelligent ledarskap och hur det kan skapa framgång i ditt företag.

Vi bjuder på frukost, varmt välkommen!

Tid: kl. 08.00-09.30 (enklare frukost serveras från 07.45).
Plats: Kandidata, Målargatan 7, 4 trappor
Pris: Kostnadsfritt

 

Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.