Civos - Ordinarie årsmöte 2018 den 23 maj

Arrangör Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan
Tid 2018-05-23 15:00
Plats Skr, Ekumeniska Centret, Gustavlundsvägen 18, 167 51 Bromma (Alvik, Stockholm...
Ombud för medlemsorganisation
 
Gäst/Deltagare
 
Mötesfunktionär/styrelse
 

Stockholm, 2018-03-20

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte onsdagen 23 maj 2018

Plats: Skr, Ekumeniska Centret, Gustavlundsvägen 18, 167 51 Bromma (Alvik, Stockholm)
Datum: Onsdag 23 maj 2018
Tid: Kl 15.00 – 18.00
Anmälan: <-- Klicka på knappen Boka

Formalia: Kallelse till ordinarie årsmöte ska enligt gällande stadgar ske minst sex veckor i förväg.

Motioner: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 april 2017 via info@civos.se eller post
Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan
Box 16355, 
103 26 Stockholm

Handlingar: Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet

Dagordning: Se bilaga

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse, alternativt nominera kandidater ta kontakt med Civos valberedning via valberedning@civos.se eller kontakta sammankallande Fredrik Hedlund, 08-406 16 68 eller 0704-061778.

Varmt välkommen!


Bilaga 1:

Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Protokollförare
c) Justeringspersoner, tillika rösträknare (2 st)
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§5 Fastställande av dagordning
§6 Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017
§7 Fastställande av revisorsberättelse
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 2017
§9 Beslut om bokslutsdisposition enligt fastställd balansräkning
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Beslut om styrelsens propositioner
a) Proposition Medlemsavgift 2019
b) Proposition Verksamhetsplan och budget 2018-2019
c) Proposition Instruktioner till valberedning
§12 Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer
§13 Beslut om antalet styrelseledamöter 2018-2019
§14 Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda
§15 Valärenden
a) Val av ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter för en tid av ett år
c) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
d) Val av verksamhetsrevisor för en tid av ett år
e) Val av valberedning, bestående av sammankallande och två ledamöter, för en tid av ett år
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande

Ärenden under §16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte beslut.