Workshop - Behov av geodata och geodatatjänster för klimatanpassning

Arrangör Lantmäteriet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Sjöfartsverket, SMHI
Tid 2018-11-27 10:0016:00
Plats Halmstads Teater Kungsgatan 25B, Halmstad
Workshop
 

Arbetsgruppen ”Klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster” genomför hösten 2018 en analys av kommuners och länsstyrelsers behov av och brister i geodata samt i vilken form data bör tillgängliggöras. I arbetsgruppen ingår Lantmäteriet, Sjöfartsverket, SMHI och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetsgruppen är knuten till Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Användning av geodata är väsentlig i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer robust och för att kunna hantera följder av klimatförändringar. Det gäller vid hastiga förlopp, exempelvis skred och översvämningar av skyfall och vattendrag, men också vid mer långsamverkande förlopp, som stigande havsnivåer och ökad temperatur. De myndigheter som till­handahåller geodata behöver få mer kunskap om vilken typ av geodata som kommuner har behov av liksom hur den ska tillgängliggöras för att klimatanpassnings­arbetet ska bli effektivt.

Tre workshops kommer att genomföras under hösten. Olika teman kommer att behandlas och diskuteras beroende av geografiskt område för workshopen. Vid varje workshop kommer flera teman att tas upp. Dessa fokuserar på geodatabehov vad gäller översvämning av hav, vattendrag och skyfall; ras, skred, erosion inklusive stranderosion; värmeböljor; dricksvattenförsörjning. Vi bjuder in er som har erfarenhet av att använda geodata i ert arbete med klimatanpassning inom kommun och länsstyrelse, exempelvis inom fysisk planering/stadsplanering, teknik, säkerhets- och klimatsamordnare, GIS-ansvarig, folkhälsosamordnare m.fl. Vi bjuder också in er som ser behov av att använda geodata för ert arbete. Workshoparna kommer att innebära aktivt arbete varvat med presentationer från myndigheter om bland annat klimatets förändring och konsekvenser för regionerna.

Arrangörerna bekostar workshop-lokal, lunch, för- och eftermiddagsfika, utan att ta ut någon avgift för deltagande men antalet deltagare är begränsat till ca 35 personer per workshop. Strävan är att deltagarna ska komma från ett flertal kommuner och olika förvaltningar m.m. inom respektive del av landet. Lämna gärna också information om önskat tema (1:a och 2:a hands val). Anmälan till workshop i Halmstad lämnas senast den 12 november 2018. Information om kost, allergier m.m. lämnas i samband med anmälan. Lokal i Halmstad är Konferens Halmstads Teater. Detaljerat program för workshopen kommer att meddelas de anmälda i god tid innan respektive tillfälle. Vid frågor kontakta gärna Lantmäteriet: Sven Vasseur, sven.vasseur@lm.se; 026-63 37 56; eller Eva Uggla, eva.uggla@lm.se; 0455-30 82 12.