Årsmöte Löparakademin 2024

Arrangör Löparakademin
Tid 2024-05-29 18:0019:30
Plats Virtuellt
Årsmöte
 

Löparakademins ordinarie årsstämma

Agenda

    1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
    2.    Val sekreterare för mötet.
    3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
    4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
    5.    Fastställande av dagordning.
    6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
    7.    Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
    8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    9.    Kungörelse av medlemsavgifter.
    10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
    11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    12.    Val av
        a) föreningens ordförande
        b) val av övriga ledamöter
        c) revisor för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
        d)     Ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år.