Årsmöte 2024

Arrangör Autism Stockholms Län
Tid 2024-03-12 18:3020:30
Plats Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm, Stockholm
antal personer till årsmötet 2024
 

Välkommen på 2024 års årsmöte för Autism Stockholms Län

När: 12 mars kl:18.30

Var: i samlingslokalen på Brännkyrkagatan 91


Mötet varar ca30-45 minuter, därefter kommer vi ha fika och kvällens underhållning.
Vi har bjudit in forskare Maria Löthberg, från KIND som kommer prata om studie om boendestöd som pågår.

Dagordning:
Årsmöte – 240312
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justerare och två rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Upprättande och justering av röstlängd
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredogörelse om inte annat följer av lag
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år, 2025
12. Fastställande av ersättningar under innevarande år, 2024
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 2024
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordningen för inträde
i styrelsen
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet
20. Behandling av inkomna motioner samt förslag framlagda av
distriktsstyrelsen och Autism Sveriges styrelse

Välkomna!