En Bättre Matchning - Arbetsmöte

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2019-12-02 12:0016:00
En Bättre Matchning - Arbetsmöte
 

Välkomna till fortsatt arbete mellan det storregionala samarbetet En Bättre Matchning och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen!

Möte 1 i den tänkta arbetsprocessen 

Plats: xxx
Tid: måndag 2 december, 13.00 - 16.00 (med gemensam lunch från kl. 12.00)
Anmälan: xxxx

Bakgrund

Under våra två senaste möten har vi diskuterat hur regioner och lärosäten i Stockholm-Mälarregionen kan samarbeta kring framtagandet av kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov. Samtalen har lett fram till formulerandet av en pilotmodell som syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas till utbildningsplanering men också andra typer av insatser och samarbeten som avser möta Stockholm-Mälarregionens kompetensförsörjningsutmaningar.

Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett arbetsmöte med en avgränsning mot utbildningar som kopplar an till till yrken inom IT, såsom systemanalytiker, systemutvecklare, systemtestare, systemförvaltare, nätverkstekniker, driftstekniker, och systemadministratörer.

Pilotens upplägg och preliminär tidsplan:

1. Arbetsmöte – 2 december
Pilotens första steg syftar till att påbörja en gemensam arbetsprocess där vi tydliggör lärosätenas kunskapsbehov och tänkta användning av kunskapsunderlagen. 

Exempel på frågeställningar som kommer diskuteras:

·         Vilka kunskapsunderlag använder lärosätet idag kring utbildningsplanering inom IT-området?

·         Vad saknas i de befintliga underlagen? Och vilken nivå/funktion inom lärosätet skulle kunna använda ett sådant kunskapsunderlag, och i vilket syfte?

·         Vad krävs av kunskapsunderlaget för att det ska bli användbart för ert lärosäte?

·         Vilka förutsättningar behövs för att inom EBM-samarbetet möta upp behoven avseende framtagandet av kunskapsunderlagen, till exempel avseende tid och resurser för lärosätet och regionen?

·         Vad kan regionerna bidra med i framtagandet av kunskapen (t. ex. genom att bistå med statistik, kvalitetssäkra kunskapsunderlaget, fungera som bollplank, bidra i datasammanställning och analys etc).