Ordinarie årsmöte 2019 den 28 maj

Arrangör Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan
Tid 2019-05-28 13:0016:00
Plats Sios, Bellmansgatan 15, Stockholm, Stockholm
Ombud för medlemsorganisation
 
Gäst/Deltagare
 
Mötesfunktionär/styrelse
 

Kallelse till ordinarie årsmöte 2019

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte onsdagen 28 maj 2018

Plats

Sios, Bellmansgatan 15, Stockholm    
Datum: Tisdag 28 maj 2019 kl 13-16    
Tid: Kl 13.00 – 16.00
Anmälan: <-- Klicka på knappen Boka

Motioner: Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 10 maj. Skickas till info@civos.se eller kontakta ordförande Ann-Katrin Persson, ann-katrin.persson@sensus.se.

Handlingar: Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet.

FöredragningslistaSe bifogat förslag.

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse alternativt nominera kandidater kontakta valberedningens ordförande Fredrik Hedlund, tel 0704 061778 eller fredrik.hedlund@sensus.se

Varmt välkommen!


Bilaga 1:

Förslag till dagordning

1  Mötets öppnande

2  Val av mötesfunktionärer

 a. mötesordförande

 b. protokollförare

 c. två justeringspersoner, tillika rösträknare

3  Fastställande av röstlängd

4  Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5  Fastställande av dagordning

6  Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018

7  Fastställande av revisorsberättelse

8  Fastställande av resultat- och balansräkning 2018

9  Beslut om bokslutsdisposition enligt fastställd balansräkning

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Beslut om styrelsens propositioner

 a. Proposition Medlemsavgift 2020

 b. Proposition Verksamhetsplan och budget 2019-2020.

12 Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer

13 Beslut om antalet styrelseledamöter 2019-2020

14 Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda

15 Valärenden (samtliga val gäller för ett år)

 a. Val av ordförande

 b. Val av styrelseledamöter

 c. Val av revisor och revisorssuppleant

 d. Val av verksamhetsrevisor

 e. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande

16 Övriga frågor

 a. Förnyade strukturer i civilsamhället

17 Mötets avslutande


Ärenden under punkt 16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte till beslut.